تکرار خمینی در خامنه ای و نقش یک آه در این میان

اگر چه بارها به این موضوع فکر کرده بودم ولی انصاف باید داد که دلیل نوشتن این مختصر نه اراده شخصی خودم که مطالعه دل نوشته های بسیار زیبای حسین قدیانی بود.

می فروشی گفت کالایم می است

رونق بازار من ساز و نی است

من خمینی دوست می دارم که او

هم "خم" است و هم " می " است و هم "نی " است

و حال هم "خم" و هم "می" و هم "نی" در مقتدای ما تکرار شده است با یک تفاوت و آن این که یک" آه" در این میان همه معادلات را بر هم زده است !

خمینی در خامنه ای تکرار شده است ولی با یک تفاوت و این تفاوت همان آهی است که مظلومیت مقتدایمان را می رساند و ما را به جد به سخن "عبدالله نوری" در ۲۰ سال گذشته می رساند که :

"خامنه ای اگر مظلوم تر از امام نباشد، کم تر نیست! "

و شاید انتخابات خرداد ۸۸ نوری ۶۸ را به این نتیجه رسانده باشد که ، خامنه ای مظلومتر از خمینی

است.

در زمانه پر از های و هوی که دود و آهن رابطه آسمان و زمین را بر هم می زند و در شبانه هایی که به قول قدیانی عزیز دیدار با جمال خورشید سخت شده ما تنها امید بیچارگان برای دیدار آسمان را از دست نخواهیم داد و اگر کسی خیال می کند ما خامنه ای را تنها خواهیم گذاشت آب در هاون می کوبند.

خامنه ای خمینی دیگر نیست ، او مظلومتر و در عین حال مقتدر تر است.

/ 0 نظر / 10 بازدید